Thông báo Keuka

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 THÔNG BÁO LỊCH TỔNG DỢT LỄ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH KEUKA 2023
2 LỊCH THI CUỐI HỌC PHẦN BLOCK 17/HK2/NH2021-2022
3 THÔNG BÁO V/V CHỤP ẢNH TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN LỚP 18BSM
4 THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP CHỨNG CHỈ IELTS ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2022 CT KEUKA KHÓA 2018
5 LỚP 19BSM - V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC INS301M - CULTURE, GENDER & COMMUNICATION
6 LỚP 18BSM - V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC FIN315 - INTERNATIONAL FINANCE MANAGEMENT & LỊCH HỌC BÙ
7 LỊCH HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN ACC102: ACCOUNTING 2: MANAGERIAL ACCOUNTING
8 LỚP 18BSM - LỊCH HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN PHL115 - ETHICS
9 LỚP 19BSM - V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC SS231 - STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES
10 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BLOCK 9-15-21/HK1/NH2020-2021
11 THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP CHỨNG CHỈ IELTS ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2021 CT KEUKA KHÓA 2017
12 LỚP 19BSM - LỊCH HỌC ÔN TẬP THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN ECO211 - MICROECONOMICS
13 LỚP 17BSM - LỊCH HỌC THỰC HÀNH HỌC PHẦN ENV105 - ECOSYSTEM MANAGEMENT
14 LỚP 17BSM - LỊCH HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN FIN315 - INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
15 LỚP 17BSM - V/V TẠM NGHỈ BUỔI HỌC ENV105 - ECOSYSTEM MANAGEMENT NGÀY 18/12/20
16 LỚP 17BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ BUỔI HỌC ENV105 - Ecosystem Management ngày 02/12/20
17 Chương trình Thạc sĩ online ngành Khoa học Quản lý do ĐH Keuka, Hoa Kỳ cấp bằng
18 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BLOCK 8-14-20/HK1/NH2020-2021
19 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BLOCK 1-7-13-19/HK1/NH2020-2021
20 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BLOCK 6-12-18/HK2/NH2019-2020
21 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BLOCK 3-9-15-21/NH2019-2020
22 LỊCH HỌC BÙ HỌC PHẦN ECO211 - MICROECONOMICS - LỚP 18BSM
23 THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP CHỨNG CHỈ IELTS ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2019 CT KEUKA KHÓA 2014&2015
24 LỚP 16BSM - LỊCH HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN ART202 - ART HISTORY: MODERN
25 LỚP 19BSM - V/V THAY ĐỔI LỊCH GIỜ LT HỌC PHẦN INTRODUCTION TO COMMUNICATION - THỨ BẢY 07/12/2019
26 LỚP 16BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN ART202 - ART HISTORY: MODERN
27 LỚP 19BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN INTRODUCTION TO COMMUNICATION (LẦN 2)
28 LỚP 18BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN CONSUMER BEHAVIOUR
29 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BLOCK 2-8-14-20/NH2019-2020
30 LỚP 19BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN INTRODUCTION TO COMMUNICATION
31 LỚP 17BSM -LỊCH HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN POL140 - WORLD POLITICS
32 LỚP 17BSM -LỊCH HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN MGT353 - BUSINESS & GOVERNMENT RELATIONS
33 LỚP 17BSM -LỊCH HỌC BÙ GIỜ LT HỌC PHẦN POL140 - WORLD POLITICS
34 Biên bản nhắc nhở v/v SV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí IEEP khóa 1/ NH2019-2020
35 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BLOCK 1-7-13-19/NH2019-2020
36 BIÊN BẢN NHẮC NHỞ V/V SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA HK1 NH2019-2020
37 LỚP 16BSM - THỜI HẠN NỘP CHỨNG CHỈ IELTS CHUẨN BỊ CHO VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2019 CT KEUKA
38 LỚP 16BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN LITERATURE & FILM
39 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BLOCK 6-12-18/NH2018-2019
40 LỚP 17BSM -LỊCH HỌC TĂNG CƯỜNG GIỜ LT HỌC PHẦN SS231 - STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES
41 LỚP 16BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN INS301M - CULTURE, GENDER & COMMUNICATION
42 LỚP 17BSM -V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN SS231 - STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES
43 LỚP 18BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN ACC101 - ACCOUNTING 1
44 LỚP 16BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN INS301M - CULTURE, GENDER & COMMUNICATION
45 KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BLOCK 5-11-17/NH2018-2019
46 THÔNG BÁO LỊCH TỔNG DỢT CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA 2015
47 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHQL ĐỢT 1 NĂM 2019
48 LỚP 17BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN MKT340 - INTERNATIONAL MARKETING
49 Biên bản nhắc nhở V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chính khóa HK2 NH2018-2019
50 LỚP 18BSM - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LT HỌC PHẦN PSY101 - INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

Trang 1 trong tổng số 6

« Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối »