Qui chế - Qui định

Một số qui định chung:

Các qui định về nghĩa vụ học phí, anh ngữ:


Dành cho sinh viên chương trình CNTT AUT:


Dành cho sinh viên chương trình KHQL KEUKA:

Dành cho sinh viên tốt nghiệp:

Cao đẳng: