Sổ tay sinh viên


Chương trình CNTT AUT:

Sổ tay sinh viên AUT (updated January 2021)

Sổ tay sinh viên AUT cho đồ án R&D 

 

 

Chương trình KHQL KEUKA:

Sổ tay sinh viên KEUKA (updated November 2017)