Thông báo AUT

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 LỚP 21BIT - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS203 - ADVANCED DATABASE
2 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022
3 LỚP19BIT - LỊCH HỌC GIỜ LT HỌC PHẦN CS302 10/01/2023
4 LỚP 20BIT2 - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS300 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE
5 LỚP 20BIT1&2 - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS207b - ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING
6 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC / TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK2/2022-2023
7 LỚP 21BIT - THÔNG BÁO V/V XÉT CHUYỂN GIAI ĐOẠN 2 NĂM 2022
8 LỚP 19BIT - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS209b - STATISTICAL MODELS
9 LỚP 21BIT - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE
10 Lớp 20BIT1&2 tạm nghỉ học phần CS205b - Network & Systems Administration
11 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP601 - IT SERVICE PROVISION
12 THÔNG BÁO LỊCH TỔNG DỢT VÀ LỄ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CNTT AUT 2022
13 LỊCH KHỞI ĐỘNG ĐỒ ÁN R&D CYCLE 13
14 LỚP 21BIT - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE
15 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - INFS603 - NEEDS ANALYSIS & ACQUISITION TRAINING
16 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC / TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK1/2022-2023
17 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022
18 LỚP 19BIT1&2 - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS208 - INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT
19 LỚP 19BIT1&2 - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS301 - PROJECT MANAGEMENT
20 THƯ MỜI DỰ THÍNH LỄ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP R&D PROJECT CYCLE 12
21 LỚP 20BIT1 & 20BIT2 - TẠM NGHỈ GIỜ THỰC HÀNH HỌC PHẦN CS205 - COMPUTER NETWORKING
22 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC / TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK3/2021-2022
23 LỚP 20BIT1 - LỊCH HỌC BÙ GIỜ TH HỌC PHẦN CS204 - ADVANCED WEB PROGRAMMING
24 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HP AUT - INFS704 SERVICE INNOVATION & DESIGN (Tên Cũ: IT Strategy & Control)
25 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP718 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
26 LỚP 19BIT - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS207b - ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING
27 LỚP 19BIT - TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS300 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE
28 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC / TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK2/2021-2022
29 LỚP 21BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS103 - INTRODUCTION TO PROGRAMMING
30 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - INFS702 - NEEDS ANALYSIS & ACQUISITION TRAINING
31 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2021
32 LỚP 20BIT1&2 - THÔNG BÁO V/V XÉT CHUYỂN GIAI ĐOẠN 2 NĂM 2022
33 LỚP 21BIT - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS101 - BUSINESS COMMUNICATION
34 LỚP 20BIT2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE
35 LỚP 20BIT1 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ LÝ THUYẾT HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE
36 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP607 - INFORMATION SECURITY TECHNOLOGIES
37 LỚP 20BIT1&2 - V/V TẠM NGHỈ GIỜ THỰC HÀNH HỌC PHẦN CS106 - INTRODUCTION TO DATABASE
38 LỚP 20BIT1 - V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN CS202 - ADVANCED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
39 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021
40 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - INFS702 - IT Service Managemen & COMP719 - Applied Human Compute
41 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC / TRẢ NỢ HỌC PHẦN HK1/2021-2022
42 LỚP 18BIT - V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN CS301 - PROJECT MANAGEMENT
43 LỚP 19BIT1&2 - TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ GIỜ HỌC PHẦN CS206b - ALGEBRA & DISCRETE MATHEMATICS
44 LỚP 18BIT - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS208 - INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT
45 THƯ MỜI DỰ THÍNH LỄ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP R&D PROJECT CYCLE 11
46 LỚP 18BIT - V/V TẠM NGHỈ HỌC PHẦN CS301 - PROJECT MANAGEMENT
47 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP705 SERVICE INNOVATION & DESIGN
48 V/V ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỌC PHẦN AUT - COMP705 SERVICE INNOVATION & DESIGN
49 LỚP 19BIT1 - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS205 - COMPUTER NETWORKING
50 LỚP 19BIT2 - V/V TẠM NGHỈ VÀ HỌC BÙ HỌC PHẦN CS205 - COMPUTER NETWORKING

Trang 1 trong tổng số 19

« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »