QĐ buộc tạm dừng chương trình chính khóa Block 2-8-14-20 HK1/NH2016-2017

  

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ                                             ------------------------------

         Số:   81/ITEC-QĐHV

         Về việc tạm dừng học     

                                                                                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG Tp.HCM;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-KHTN-TCHC ngày 20/06/2007 của Trường ĐHKHTN về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Quốc tế thuộc trường ĐHKHTN;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 09/10/2014 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc cho phép Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Việt Nam) và ĐH Keuka (Hoa Kỳ) thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Khoa học Quản lý;

Căn cứ Điều (iii) mục 9 Quy chế Đào tạo đối với SV chương trình Cử nhân KHQL Keuka (ban hành theo Quyết định số 82/ITEC- QĐHV kí ngày 17/10/2015)

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tạm dừng chương trình học chính khóa Block 2-8-14-20 HK1/NH2016-2017 từ ngày 29/11/2016 đến ngày 14/01/2016 đối với các sinh viên có tên trong Danh sách đính kèm do vi phạm Quy chế Đào tạo chương trình cử nhân Khoa học Quản lý Keuka do vi phạm Quy chế chương trình Anh văn IEEP.

 

Điều 2. Sau thời hạn trên, nếu SV không nộp bằng IELTS thoả điều kiện theo yêu cầu hoặc không làm thủ tục học lại chương trình IEEP sẽ bị đình chỉ học tập.

 

Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng bộ phận chức năng và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Văn phòng ITEC                                                                                                                             (Đã ký)

- Như Điều 3                                                   

                                                                                                                                             TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: