QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤM THI CUỐI HỌC PHẦN

 

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 


Số :  68      / ITEC-QĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấm thi cuối học phần

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH KHTN), ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-KHTN-TCHC ngày 20/06/2007 của Trường ĐH KHTN về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) thuộc trường ĐH KHTN;

Căn cứ vào Quy định học phí và hình thức xử lý đối với sinh viên không nộp học phí đúng hạn ban hành ngày 06/08/2012 

Căn cứ vào Biên bản nhắc nhở ban hành ngày 06/09/2016

Theo đề nghị của Bộ phận Giáo vụ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cấm thi cuối học phần Block đầu tiên của Học kỳ 1/ Năm học 2016-2017 đối với các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm do chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017.

 

Điều 2. Các Ông (Bà) trưởng bộ phận chức năng và các sinh viên có tên trong Danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.                                         

                                                                                                                       

 

*Nơi nhận :                                                                                    KT GIÁM ĐỐC

                                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

- Văn phòng ITEC

- Như Điều 2                                                                                   (Đã ký)

            

                                                                                                             TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: