Thông tin buổi Guest Speaker:

- Diễn giả: ThS. Nguyễn Nhật Thành (tốt nghiệp trường KHTN năm 2017. Hiện phó phòng phát triển dữ liệu, Công ty tài chính Mirae Asset VN.

- Thời gian: 14/11/2022

- Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà I, Trường DH KHTN.