DANH SÁCH CẢNH CÁO SV NGHỈ HỌC AV QUÁ 8 BUỔI

BP AV xin thông báo,

Dưới đây là danh sách Sinh Viên nghỉ quá 8 buổi/khoá Anh Văn, nếu tình trạng trên còn tiếp tục, BPAV sẽ ra danh sách cấm thi FINAL với những SV theo danh sách sau đây:

#

MSSV

Họ Và Tên

Lớp AV

Lý Do

1

1358018

NGUYỄN HOÀNG DUY

IELTS 1

Nghỉ quá 8 buổi

2

1358019

NGUYỄN CHÍ TRUNG

IELTS 1

Nghỉ quá 8 buổi

3

0959034

LÊ VĂN HUY PHÁT

IELTS 2

Nghỉ quá 8 buổi

4

1359016

NGHIÊM MINH KHANG

IELTS 2

Nghỉ quá 8 buổi

5

1358026

HUỲNH HỒNG HUYÊN

INTER

Nghỉ quá 8 buổi

6

1358038

NGUYỄN BẢO NGỌC

INTER

Nghỉ quá 8 buổi

7

1359004

NGUYỄN THÀNH TRÍ

UPPER

Nghỉ quá 8 buổi

8

1359022

NGUYỄN HUỲNH NHẬT MINH

UPPER

Nghỉ quá 8 buổi

9

1258088

NGUYỄN TÚC

UPPER

Nghỉ quá 8 buổi