QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BUỘC DỪNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHOÁ ĐỐI VỚI SV KEUKA

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Số:   09    /ITEC-QĐHV

       Về việc tạm dừng học

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG Tp.HCM;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-KHTN-TCHC ngày 20/06/2007 của Trường ĐHKHTN về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Quốc tế thuộc trường ĐHKHTN;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 09/10/2014 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc cho phép Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Việt Nam) và ĐH Keuka (Hoa Kỳ) thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Khoa học Quản lý;

Căn cứ Điều (iii) mục 9 Quy chế Đào tạo đối với SV chương trình Cử nhân KHQL Keuka (ban hành theo Quyết định số 82/ITEC- QĐHV kí ngày 17/10/2015)

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tạm dừng chương trình học chính khóa từ ngày 18/01/2016 đến ngày 19/03/2016 đối với các sinh viên có tên trong Danh sách đính kèm do vi phạm Quy chế Đào tạo chương trình cử nhân Khoa học Quản lý Keuka.

 

Điều 2. Sau thời hạn trên, nếu SV không nộp bằng IELTS thoả điều kiện theo yêu cầu hoặc không làm thủ tục học lại chương trình IEEP sẽ bị đình chỉ học tập.

 

Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng bộ phận chức năng và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Văn phòng ITEC                                                                                          (Đã ký)

- Như Điều 3                                                   

                                                                                                        TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: