THỜI KHÓA BIỂU HKI CĐ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG 2009

V3 (1/12/2009)

19/10/2009 – 09/01/2010

 

 

 

2

3

4

5

6

7

Sáng

Môn

GT B1

8:00 – 11:00

GT B1

8:00 – 11:00

 

CDI – 02

8:00 – 11:00

 

 

Phòng

Ngày bắt đầu

 

 

 

Môn

7&14/12: I.44

Từ 21/12: 11G

11G

8/12

 

PM11

22/10

 

 

Phòng

Ngày bắt đầu

 

 

 

 

 

Chiều

Môn

CDI – 03

13:00 – 14:30

CDI – 02

13:00 – 16:00

CDI – 01

13:00 – 15:00

CDI – 03

13:00 – 14:30

 

 

Phòng

Ngày bắt đầu

11G

19/10

11G

22/10

 

 

Chiều

Môn

CDI – 03

14:30 – 16:00

11G

20/10

11G

20/10

CDI – 03

14:30 – 16:00

 

 

Phòng

Ngày bắt đầu

PM11

19/10

 

PM11

22/10

 

 

Mã môn

Tên môn

Giảng viên chính

Trợ giảng

CDI-01

Kỹ năng mềm

ThS. Trần Công Danh

 

CDI-02

Nhập môn lập trình

ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Cô Đặng Thị Thanh Nguyên

CDI-03

Kỹ thuật máy tính

ThS. Nguyễn Tri Tuấn

Thầy Nguyễn Đình Khương

GTB1

Giải tích B1

PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh

 

Eng 1

 

 

 

Eng 2