THỜI KHÓA BIỂU HKI LỚP CỬ NHÂN 09BIT1

 

 

 

COURSES

LECTURER

TA

CM101

Bussiness Communication

Mr. Trần Công Danh, M.Sc

 

TH013

Principle of Computer / Information System

Mr. Vũ Hải Quân, Ph.D

Mr. Lê Thanh Huy

Mr. Lê Thọ

TH014

Fundamentals of Computer Programming

Mr. Nguyễn Thanh Phương, Ph.D

Mr. Đặng Trần Minh Hậu

Mr. Đặng Bình Phương

Eng

English

Mr. Christopher John Parker

New York Language Center