LỊCH THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2009-2010
LỚP 08ITEC-CS

 

STT

Mã Môn

Tên học phần

Giờ thi

Ngày thi

Phòng thi

1

TH102

Networking

8:00

Thứ năm, 15.12.2009

11H

2

TH107

Introduction to Database

9:00

Thứ hai, 28.12.2009

PM.11E

3

TH130

Data Structures

13:30

Thứ hai, 28.12.2009

11F

4

TH107

Introduction to Database

8:00

Thứ ba, 29.12.2009

11F

5

TH102

Networking

8:00

Thứ tư, 30.12.2009

11A

6

TH130

Data Structures

13:00

Thứ tư, 30.12.2009

PM.11E

 

LỚP 08ITEC - ITM 

STT

Mã Môn

Tên học phần

Giờ thi

Ngày thi

Phòng thi

1

MGT 3060

Organization and Management

8:00

Thứ hai, 28.12.2009

11F

2

DSC2090

Spreadsheet and Database Management

13:00

Thứ hai, 28.12.2009

11H

3

DSC1090

Business Use of Computer

8:00

Thứ tư, 30.12.2009

11H

4

DSC 3130

Business Statistics with Computer Application

13:00

Thứ tư, 30.12.2009

11H

 

LỚP 09BIT1 

STT

Mã Môn

Tên học phần

Giờ thi

Ngày thi

Phòng thi

1

TH014

Fundamentals of Computer
 Programming

13:00

Thứ hai
28.12.2009

PM.11C

2

TH013

Principles of Computer/
Imformation system

8:00

Thứ tư
30.12.2009

11G

3

TH014

Fundamentals of Computer
 Programming

13:30

Thứ năm
31.12.2009

11G

 

LỚP 09BIT2 

STT

Mã Môn

Tên học phần

Giờ thi

Ngày thi

Phòng thi

1

TH014

Fundamentals of Computer
 Programming

13:00

Thứ hai
28.12.2009

PM.11E

2

TH013

Principles of Computer/
Imformation system

8:00

Thứ tư
30.12.2009

11F

3

TH014

Fundamentals of Computer
 Programming

13:30

Thứ năm
31.12.2009

11F

 

LỚP 09CIT1 

STT

Mã Môn

Tên học phần

Giờ thi

Ngày thi

Phòng thi

1

TH107

Introduction to Database

9:00

Thứ hai
28.12.2009

PM.11E

2

TH130

Data Structures

13:30

Thứ hai
28.12.2009

11G (STT 1 – 18)

11F (STT 19 – 28)

3

TH107

Introduction to Database

8:00

Thứ ba
29.12.2009

11G (STT 1 – 21)

11F (STT 22 – 32)

4

TH130

Data Structures

13:00

Thứ tư
30.12.2009

PM.11E

 

LỚP 09CIT2 

STT

Mã Môn

Tên học phần

Giờ thi

Ngày thi

Phòng thi

1

TH107

Introduction to Database

17:30

Thứ hai
28.12.2009

PM.11E

2

TH130

Data Structures

17:30

Thứ ba
29.12.2009

11G

3

TH107

Introduction to Database

17:30

Thứ tư
30.12.2009

11G

4

TH130

Data Structures

17:30

Thứ năm

31.12.2009

PM.11E

GHI CHÚ: Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi. Không giải quyết mọi trường hợp không mang thẻ.