Thời khóa biểu học kì 2 năm 2009-2010

 

Download TKB HK2 (Các Lớp Cử Nhân và Liên Thông)

Lớp 09BIT1

 

Loại

THÔNG BÁO

Ngày phát hành

6/1/2010

Nội dung

THỜI KHÓA BIỀU HK 2 (từ 11.1.2010 đến 15.4.2010)

Đối tượng

Lớp 09 BIT1

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Sáng

7h30-8h20

TH.Hệ
điều hành
P.11E

LT.Cấu trúc dữ liệu
P.11F

LT.Cơ sở
dữ liệu
11F

 

LT.Cấu trúc dữ liệu
P.11F

 

8h20-9h10

 

 

9h10-10h00

 

 

 

 

10h00-10h50

 

 

 

 

 

10h50-11h40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

13h00-13h50

 

LT.Hệ
điều hành
P.11F

TH.Cấu trúc dữ liệu
P.11E

 

TH.Cơ sở
dữ liệu
P.11E

 

13h50-14h40

 

 

14h40-15h30

 

 

15h30-16h20

 

 

 

 

 

16h20-17h10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã môn học

Môn học

Giảng viên

 

 

LT.Cấu trúc dữ liệu

ThS. Nguyễn Tri Tuấn

 

 

TH.Cấu trúc dữ liệu

 

 

 

LT.Hệ điều hành

ThS. Phạm Tuấn Sơn

 

 

TH.Hệ điều hành

Phạm Tuấn Sơn
Nguyễn Trung Hiếu

 

 

LT.Cơ sở dữ liệu

ThS.Mai Văn Cường

 

 

TH.Cơ sở dữ liệu

Đinh Thanh Hồng

 

 

Lớp 09BIT2

 

 

Loại

THÔNG BÁO

 

Ngày phát hành

6/1/2010

 

Nội dung

THỜI KHÓA BIỂU HK 2 (Từ ngày 11.1.2010 đến 15.4.2010)

 

Đối tượng

Lớp 09 BIT2

Thi gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Sáng

7h30-8h20

 

LT.Cấu trúc dữ liệu
P.11F

LT.Cơ sở
dữ liệu
11F

 

LT.Cấu trúc dữ liệu
P.11F

 

8h20-9h10

 

 

 

9h10-10h00

 

 

 

TH.Cấu trúc dữ liệu
P.11E

 

10h00-10h50

 

 

 

 

10h50-11h40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

13h00-13h50

TH.Hệ
điều hành
P.11E

LT.Hệ
điều hành
P.11F

 

 

 

TH.Cơ sở
dữ liệu
P.11E

 

13h50-14h40

 

 

14h40-15h30

 

 

15h30-16h20

 

 

 

 

 

16h20-17h10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã môn học

Môn học

Giảng viên

 

 

LT.Cấu trúc dữ liệu

ThS. Nguyễn Tri Tuấn

 

 

TH.Cấu trúc dữ liệu

 

 

 

LT.Hệ điều hành

ThS. Phạm Tuấn Sơn

 

 

TH.Hệ điều hành

Phạm Tuấn Sơn
Nguyễn Trung Hiếu

 

 

LT.Cơ sở dữ liệu

ThS.Mai Văn Cường

 

 

TH.Cơ sở dữ liệu

Đào Thị Phấn

 

Lớp 09CIT1

 

Loại

THÔNG BÁO

Ngày phát hành

6/1/2010

Nội dung

THỜI KHÓA BIỂU HK 2 (Từ 11.1.2010 đến 30.4.2010

Đối tượng

Lớp 09 CIT1

 

 

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Sáng

7h30-8h20

 

 

 

TH.Lập trình hướng đối tượng
P.11E

 

 

8h20-9h10

 

 

 

 

 

9h10-10h00

 

 

 

 

 

10h00-10h50

 

 

 

 

 

 

10h50-11h40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

13h00-13h50

Đại số
tuyến tính
P. 11F

LT.Lập trình hướng đối tượng
P.11F

 

 

 

13h50-14h40

 

 

 

14h40-15h30

 

 

 

15h30-16h20

 

 

 

 

16h20-17h10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã môn học

Môn học

Giảng viên

 

Đại số tuyến tính

ThS.Trịnh Thanh Đèo

 

 

LT.Lập trình hướng đối tượng

ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

 

 

TH.Lập trình hướng đối tượng

Đặng thị Thanh Nguyên
Nguyễn Lê Nguyên Ngữ

Lớp 09CIT2

 

Loại

THÔNG BÁO

Ngày phát hành

6/1/2010

Nội dung

THỜI KHÓA BIỂU HK 2 (Từ 11.1.2010 đến 30.4.2010)

Đối tượng

Lớp 09 CIT2

 

 

 

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Tối

17h30-20h40

Đại số
tuyến tính
P. 11F

 

LT.Lập trình hướng đối tượng
P.11F

 

TH.Lập trình hướng đối tượng
P.11E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã môn học

Môn học

Giảng viên

 

Đại số tuyến tính

ThS.Trịnh Thanh Đèo

 

 

LT.Lập trình hướng đối tượng

ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

 

 

TH.Lập trình hướng đối tượng

Nguyễn Lê Nguyên Ngữ

 

Lớp 08BIM

 

Loại

THÔNG BÁO

Ngày phát hành

05.1.2010

Nội dung

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 (Tuần lễ từ 11.1.2010 – 15.4.2010)

Đối tượng

Lớp : 08BIM

 

 

 

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Sáng

7h30-9h10

Principles of marketting
P.11F

 

Management
information
 system
 P.11G

 

Electronic
commerce
P.11G

 

9h10-10h50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

13h00-14h40

 

 

Business

   

 

 

 

 

14h40-16h20

 

statistic  2
P.11G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã môn học

Môn học

Giảng viên

 

Business statistic  2

M.Sc Võ Thành Long

 

Principle of marketting

Ph.D Ngô Công Thành

 

Management information system

M.Sc  Ngn Huỳnh Anh Vũ

 

Electronic commerce

M.Sc  Ngô Đình Quốc

 

Lớp 08BIT

 

 

Loại

THÔNG BÁO

 

Ngày phát hành

6/1/2010

 

Nội dung

THỜI KHÓA BIỂU HK 2 (từ 11.1.2010 đền 15.4.2010)

 

Đối tượng

Lớp 08 BIT

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Sáng

7h30-8h20

 

TH.Hệ
điều hành
P.11E

TH.Lập trình
WEB
P.11E

LT.Lập trình
WEB
P.11F

TH.Lập trình hướng đối tượng
P.11E

 

8h20-9h10

 

 

9h10-10h00

 

 

10h00-10h50

 

 

 

 

 

10h50-11h40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

13h00-13h50

Đại số
tuyến tính
P. 11F

LT.Lập trình hướng đối tượng
P.11F

 

LT.Hệ
điều hành
P.11F

 

13h50-14h40

 

 

14h40-15h30

 

 

15h30-16h20

 

 

 

16h20-17h10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã môn học

Môn học

Giảng viên

 

Đại số tuyến tính

ThS.Trịnh Thanh Đèo

 

 

LT.Lập trình hướng đối tượng

ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

 

 

TH.Lập trình hướng đối tượng

Đặng thị Thanh Nguyên

 

 

LT.Hệ điều hành

ThS. Phạm Tuấn Sơn

 

 

TH.Hệ điều hành

Nguyễn Trung Hiếu

 

 

LT.Lập trình WEB

Nguyễn Hoàng Anh

 

 

TH.Lập trình WEB

Nguyễn Hoàng Anh