THỜI KHÓA BIỂU HKI LỚP CỬ NHÂN 09BIT2

V.6, Updated Nov 09,2009

  

LỚP 09BIT2

 Oct 6, 2009 – Dec 31, 2009

  

 

 

 

M

T

W

TH

F

S

Morning

Code

Eng

08:30 – 10:00

Lab - TH013

09:00 – 11:30

Eng

08:30 – 10:00

TH013

8:30 – 11:50

Lab – TH014

9:00 – 11:30

 

Room

Start

11A

Nov 2

PM11

Oct 6

11F

Nov 4

11F

Oct 8

PM11

Oct 16

 

Code

 

 

CM101

10h15 – 12h15

11F

Oct 7

 

 

 

Room

Start

 

 

Afternoon

Code

 

 

 

TH014

13:30 – 16:50

Lab - TH013

13:00 – 15:30

 

Room

Start

 

 

 

11B

Oct 8

PM11

Oct 9

 

Code

 

Eng

17:00 – 19:00

 

Eng

17:00 – 19:00

 

 

Room

Start

 

11G

Nov 10

 

11G

Nov 10

 

 


 

COURSES

LECTURER

Teaching assistance

CM101

Bussiness Communication

Mr. Trần Công Danh, M.Sc

 

TH013

Principle of Computer / Information System

Dr. Vũ Hải Quân

Mr. Lê Thanh Huy

Mr. Lê Thọ

TH014

Fundamentals of Computer Programming

Dr. Nguyễn Thanh Phương

Mr. Đặng Trần Minh Hậu

Mr. Đặng Bình Phương

Eng

English

Mr. Christopher John Parker

New York Language Center