CYCLE 14 - LỊCH HỌC ONLINE HỌC PHẦN AUT: COMP601 - IT SERVICE PROVISION

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) - Trường ĐH KHTN thông báo đến lớp Cycle 14 về lịch học tập trung học phần AUT như sau:

Học phần: COMP601 - IT Service Provision

Giảng viên: MSc. Petteri Kaskenpalo

TKB lịch học online: 

Week 1: Tuesday, Nov  1, 8am-10am & Thursday, Nov 3, 8am-10am
Break 2 weeks
Week 2: Tuesday, Nov 22, 8am-10am & Thursday, Nov 24, 8am-10am
Week 3: Tuesday, Nov 29, 8am-10am & Thursday, Dec  1, 8am-10am
Week 4: Tuesday, Dec  6, 8am-10am & Thursday, Dec  8, 8am-10am
Week 5: Tuesday, Dec 13, 8am-10am & Thursday, Dec 15, 8am-10am
Week 6: Tuesday, Dec 20, 8am-10am & Thursday, Dec 23, 8am-10am
Week 7: Tuesday, Dec 27, 8am-10am & Thursday, Dec 29, 8am-10am
Week 8: Tuesday, Jan  3, 8am-10am & Thursday, Jan  5, 8am-10am
Week 9: Tuesday, Jan 10, 8am-10am & Thursday, Jan 12, 8am-10am
Week10: Tuesday, Jan 17, 8am-10am & Thursday, Jan 19, 8am-10am

Địa điểm:  ITEC Zoom Room 1

Danh sách lớp học phần COMP601 - IT Service Provision (đang cập nhật)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: