Liên quan đến chương trình học tập, nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng mềm cho sinh viên trong suốt quá trình học tập tại ITEC, bao gồm company tour, talkshow về kỹ năng mềm, seminar của các chuyên gia trong cùng lĩnh vực đào tạo, chuyến đi thực địa nghiên cứu...