Thông báo thay đổi phòng học lớp anh văn Beginer 1 và Elementary 1
Bộ phận giáo vụ thông báo v/v thay đổi thời khóa biểu và phòng học cho các bạn sinh viên hai lớp anh văn Beginer 1 và Elementary 1, chi tiết xem trong các file đính kèm