Thông báo về việc cho mượn sách - Block 1 - Ngành QLKDQT
Bộ phận giáo vụ thông báo cho các bạn tân sinh viên ngành QLKDQT về việc cho mượn sách:
Trung tâm ITEC sẽ tiến hành cho sinh viên ngành QLKDQT mượn sách:
Thời gian: bắt đầu lúc 13h30 ngày 29 tháng 9 năm 2011
Địa điểm: VP Trung tâm ITEC, gặp cô Viên.
Do số lượng sách có sẵn chưa đủ nên những sinh viên nào đến trước sẽ được ưu tiên (mỗi lớp 22 SV), những sinh viên đến sau sẽ được nhận bản photo.
Khi nào Trung tâm có đủ sách sẽ cho mượn tiếp.
Lưu ý
- Sinh viên phải giữ gìn sách cẩn thận, không làm rách, làm bẩn hoặc tẩy xóa.
- Sau khi kết thúc Block 1, sinh viên phải hoàn trả sách lại cho Trung tâm. Sinh viên chỉ được mượn sách của Block 2 sau khi trả xong sách của Block 1.
- SV không phải hoàn trả bảng photo.