Quyết định tạm hoãn học tập Block 1 HK1/NH 2017-2018 đ/v SV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

 TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số:   58/ITEC-QĐHV

          Về việc tạm dừng học         

                                                                                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG Tp.HCM;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-KHTN-TCHC ngày 20/06/2007 của Trường ĐHKHTN về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Quốc tế thuộc trường ĐHKHTN;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 09/10/2014 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc cho phép Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Việt Nam) và ĐH Keuka (Hoa Kỳ) thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Khoa học Quản lý;

Căn cứ Điều (iii) mục 9 Quy chế Đào tạo đối với SV chương trình Cử nhân KHQL Keuka (ban hành theo Quyết định số 82/ITEC- QĐHV kí ngày 17/10/2015)

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tạm dừng chương trình học chính khóa Block 7-13-19 HK1/NH2017-2018 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 18/11/2017 đối với các sinh viên có tên trong Danh sách đính kèm do chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình cử nhân Khoa học Quản lý Keuka.

 

Điều 2. Sau thời hạn trên, nếu SV không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định sẽ bị dừng học tập.

 

Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng bộ phận chức năng và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

*Nơi nhận:

- Văn phòng ITEC                                                                                                                   (Đã ký)

- Như Điều 3                                               

                                                                                                                                TRẦN CÔNG DANH

 

DANH SÁCH SINH VIÊN

CỬ NHÂN KHOA HỌC QUẢN LÝ KEUKA

NHẬN QUYẾT ĐỊNH

TẠM DỪNG HỌC BLOCK 7-13-29 HK1/NH2017-2018

TỪ NGÀY 02/10/2017 ĐẾN 18/11/2017

   (Đính kèm quyết định số 58/ ITEC-QĐHV kí ngày 22/09/2017)

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

1458012

ĐỖ MINH

HÀO

Học phí năm 4

2

1558012

CHÂU NGỌC THIÊN

KIM

Học phí HK I/2017-2018

3

1558024

HUỲNH CÔNG

PHÚC

Học phí HK I/2017-2018

4

1558036

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

THY

Học phí HK I/2017-2018

5

1658001

ĐÀO VŨ PHI

ANH

Học phí HK I/2017-2018

(Danh sách gồm 05 SV)

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: