Thông Báo Nghỉ Học và Học Bù Lớp 09CIT1 & 08BIT
Chào các Bạn lớp 09CIT1
 
Giáo vụ thông báo các bạn lớp 09CIT1 và 08BIT được nghỉ giờ T.Trịnh Thanh Đèo:
- Ngày nghỉ: chiều 1.3.2010
- Môn : Đại số tuyến tính
- Ngày học bù : Chiều thứ năm 4.3.2010 và 11.3.2010 từ 13g - P.11F
 
* Lớp 09CIT2 : Học bình thường.