Quyết định tạm hoãn học tập Block 5 HK2/NH2016-2017 đ/v SV chưa hoàn thành nghĩa vụ HP IEEP Khóa 3 N

 

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

Số :  19-2017 / ITEC-QĐHV

Về việc tạm dừng học

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH KHTN), ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-KHTN-TCHC ngày 20/06/2007 của Trường ĐH KHTN về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) thuộc trường ĐH KHTN;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-ĐHQG-QHĐN ngày 09/10/2014 của ĐHQG-HCM về việc cho phép Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM (Việt Nam) và ĐH Keuka (Hoa Kỳ) thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Khoa học Quản lý (KHQL);

Căn cứ vào BBNN số 05–2017/ITEC-BBNN ban hành ngày 06/09/2016

Theo đề nghị của Bộ phận Giáo vụ:

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tạm hoãn học tập Block 5-Học kỳ 2-Năm học 2016-2017 (từ ngày 22/05/2017- 15/07/2017) đối với các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm do chưa hoàn thành nghĩa vụ học phíTiếng Anh Khóa 3 năm học 2016-2017.

Điều 2. Gần hết thời gian tạm hoãn, sinh viên phải đến trường làm thủ tục học lại. Nếu sinh viên không đến trường làm thủ tục học lại đúng thời hạn sẽ bị đình chỉ học tập.

 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 4. Các Ông (Bà) trưởng bộ phận chức năng và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.                                           

                                                                                                                      

*Nơi nhận:                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC

- Như Điều 4                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

- Văn phòng ITEC

                                                                                                                (Đã ký)    

 

                                                                                                            TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: