Thông Báo Đổi Phòng Lớp Pre-IELTS 1, Pre-IELTS 2 và New Upper Inter Trial

Bộ Phận Anh Văn xin thông báo 1 số sự thay đổi về phòng học của 3 lớp Pre-IELTS 1, Pre-IELTS 2 và New Upper Inter Trial.

Chi tiết xem tại đây