THÔNG BÁO ĐÓNG HP HK2 NĂM 3 NH 2023-2024 LỚP CYCLE 15(KHOÁ 21, 20, 19BIT)

Trung tâm Đào Tạo Quốc Tế - Trường ĐH KHTN thông báo về việc đóng học phí HK2 Năm 3 Niên khoá 2023-2024 đến sinh viên lớp Cycle 15 (Đối với các Khoá 21BIT, 20BIT, 19BIT) . Mời sinh viên xem chi tiết Tại đây