V/V quy đổi điểm Anh văn từ thang điểm 100 sang thang điểm 10

Thông báo Xem tại đây

File chuyển đổi điểm Xem tại đây