Thủ tục tham dự kỳ thi IELTS cho Sinh viên khóa 14 còn đang tham gia các khóa Anh Văn IEEP.

Thủ tục tham dự kỳ thi IELTS cho Sinh viên khóa 14 còn đang tham gia các khóa Anh Văn IEEP.

Các quy định đang áp dụng đối với Sinh Viên khóa 14:

1.Tất cả Sinh Viên khóa 14 cần hoàn thành các chương trình tiếng Anh IEEP theo các điều kiện sau đây:

o Học ACADEMIC Stream - 1 năm

o Học GENERAL Stream - 2 năm

2.Bất kỳ sinh viên nhận được IELTS chính thức 6.0 sẽ không phải tiếp tục học Anh Văn IEEP.

Vì vậy, bất cứ sinh viên nào đang học ACADEMIC stream có thể tự do tham dự kỳ thi chính thức tại IDP hoặc Hội đồng Anh trước khi kết thúc chương trình tiếng Anh. Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu sinh viên khi đăng kí thi IELTS phải theo sự sắp xếp và đăng kí của ITEC nhằm mục đích nhận được kết quả trước khi bắt đầu khai giảng khóa học tiếp theo của IEEP.


 Nếu đạt được IELTS theo yêu cầu (trên 5.0 các kĩ năng, tổng 6.0) các bạn được dừng học Anh Văn.

 Nếu không đạt được yêu cầu IELTS, Sinh viên phải tiếp tục học Anh Văn tại ITEC.

Chú ý: Sinh Viên chỉ được phép tham gia thi IELTS chính thức tại IDP hoặc Hội đồng Anh vào ngày chúng tôi thông báo cho các bạn.

Vì vậy, trong mỗi khóa học tại ITEC, các mốc thời gian tính như sau:

1) Khóa học bắt đầu (tuần 1)

2) thi giữa kì (tuần 5)

3) Kết quả từ thi giữa kì được thông báo đến Sinh Viên (tuần 6). Tại thời điểm này, ngày thi IELTS tại IDP hoặc Hội đồng Anh thích hợp cho các cấp độ sẽ được ITEC thông báo.

4) Nếu bất kỳ Sinh viên nào muốn đi thi => thông báo cho văn phòng IEEP, ITEC sẽ đăng kí và làm thủ tục giúp các bạn. Nếu không đăng kí, Sinh viên vẫn phải tham gia các khóa học Anh Văn như thường.

5) Học sinh nộp IELTS chính thức cho văn phòng ITEC.

Chú ý: Sinh viên đang theo học GENERAL STREAM không được khuyến khích tham gia thi IELTS chính thức. Tuy nhiên, nếu Sinh Viên vẫn muốn thử, các bạn phải làm như sau:

1) Xin xác nhận từ giáo viên phụ trách lớp Anh Văn hiện tại.

2) Thực hiện theo các thủ tục nêu trên và thông báo cho Văn phòng ITEC về ngày mà Sinh Viên muốn tham dự kỳ thi chính thức.

Hoàn thành chương trình tiếng Anh và đạt được số điểm IELTS yêu cầu là một phần thiết yếu của tại ITEC, Keuka College và AUT. Sinh viên phải đáp ứng yêu cầu IELTS trong hai năm đầu tiên trước khi bước vào năm thứ 3 và thứ 4,  những năm sau đó sinh viên sẽ cần phải tập trung vào các chương trình đại học và sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho một kì thi khó khăn như IELTS.

Chú ý: Trong năm nay, IEEP đã được Ban giám hiệu thông qua quy định về vấn đề bỏ học Anh Văn của Sinh Viên. Theo đó, tất cả Sinh Viên nào không tham gia chương trình Anh Văn ITEC theo quy định sẽ bị đình chỉ chương trình học chính khóa và giam bằng tốt nghiệp.

Trân trọng.