Thông báo về lộ trình đi học trở lại của sinh viên chương trình liên kết Quốc tế

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ITEC

____________

 

Số: 02 / TB-ITEC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_________________________

 

Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc: lộ trình đi học trở lại của sinh viên chương trình liên kết Quốc tế

 

Căn cứ theo thông báo đi học lại của Đại học Quốc Gia – TP. Hồ Chí Minh ngày 27/04/2020;

Căn cứ theo thông báo về kế hoạch học tập HK2/2019-2020 từ tháng 5 của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM ngày 29/04/2020;

Dựa vào tình hình thực tế và nhằm hạn chế các rủi ro có khả năng bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC), trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM thống nhất lộ trình đi học trở lại của các sinh viên chương trình liên kết Quốc tế như sau:

1.            Từ ngày 18/05/2020 – 23/05/2020:

-          Đối với các môn học có kỳ thi (giữa kỳ hoặc cuối kỳ), sinh viên có thể đến trường tham dự các kỳ thi này tại lớp theo yêu cầu của giảng viên môn học.

-          Các trường hợp khác vẫn tiếp tục học trực tuyến. 

 

2.            Từ ngày 25/05/2020 trở đi:

-          Trường sẽ tổ chức cho các sinh viên đi học lại bình thường cho hầu hết các học phần mới. Đối với các học phần chuyển từ trực tuyến sang học tập trung, sinh viên theo dõi thông báo cụ thể về nội dung chuyển đổi này tại website Giáo vụ.

-          Với các học phần của trường đối tác đảm nhận giảng dạy, hình thức đào tạo trực tuyến hoặc tập trung sẽ do quyết định của trường đối tác, do ảnh hưởng của việc đi lại trong thời gian này.

-          Tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, các học phần được khuyến khích tiếp tục học dưới hình thức trực tuyến cho đến tháng 6.   

 

Lưu ý:

- Sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông tin để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế.

- Sinh viên phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Trường trong thời gian học tập trung và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật các thông tin mới nhất.

 

Nơi nhận:

-          Sinh viên

-          Bộ phận Giáo vụ - Sinh viên

-          Lưu: ITEC

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)TRẦN CÔNG DANH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: