Lịch sinh hoạt đầu khóa cho Lớp 10CIT1 và 10CIT2 (Lớp liên thông Cử nhân AUT khóa 2)