Biên bản nhắc nhở vv SV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí IEEP khóa 3/2017-2018

TPHCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Số: 03-2018 / ITEC - KEUKA - BBNN


BIÊN BẢN NHẮC NHỞ

V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Chương trình IEEP Khoá 3/ NH 2017-2018


Căn cứ vào Quy chế Đào tạo đối với sinh viên chương trình Cử nhân KHQL KEUKA do Giám đốc ban hành ngày 29/09/2017; Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhắc nhở đối với các sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Chương trình IEEP/ Khoá 3/ Năm học 2017-2018 như sau:

1. Danh sách sinh viên:

No 

Stu. ID

Full name

Class

1

1258084

Nguyễn Chí Trung

IELTS

2

1558020

Nguyễn Hữu Thanh Nhật

INTER

3

1558043

Võ Nguyễn Thuý Vy

ITP

4

1758019

Nguyễn Duy Tùng

UPPER

5

1758024

Lê Nguyễn Thuý Vy

IELTS


(Danh sách gồm 05 SV)

 

 2. Nếu đến hết ngày 03/05/2018, các sinh viên có tên trong danh sách vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chương trình IEEP và không tham gia lớp học, Phòng Giáo vụ sẽ ra quyết định dừng tiến độ học tập chương trình chính khóa.

 

 3. Giáo vụ tuyệt đối sẽ không giải quyết các trường hợp đóng trễ sau thời hạn trên.

 

                                                            KT. Giám đốc

                                                            Phó Giám đốc

                                                         

                                                           (Đã ký)


                                                           TRẦN CÔNG DANH


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: