Lịch thi lần 2 - HK2 - Năm học 2009-2010 - CD08 và CD09

Bộ phận giáo vụ thông báo lịch thi lần 2 - Học kỳ  2 - Năm học 2009-2010 Lớp CD08 và CD09.

Mời các bạn sinh viên xem chi tiết đính kèm....download