Đồ án nghiên cứu và phát triển (R&D project)

Các từ viết tắt:

 • ITEC: International Training & Education Center2011-02-26_09.23.47
 • AUT: Aukland University of Technology, New Zealand

1.1. Giới thiệu môn học

 • Với chương trình cử nhân khoa học máy tính và thông tin tại AUT , sinh viên có thể tiếp cận theo hướng nghề nghiệp chuyên môn hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực có liên quan. Chương trình này có 5 chuyên ngành: phát triển phần mềm, mạng và bảo mật, khoa học máy tính, khoa học dịch vụ tin học và khoa học hệ thống thông tin. Trong năm học cuối cùng sinh viên bắt buộc phải tham gia đồ án nghiên cứu và phát triển (R&D project) như một phần chính của chương trình trước khi tốt nghiệp.
 • Mục tiêu của đồ án nhằm giúp sinh viên tổng hợp kiến thức đã học trong quá trình đào tạo. Quá trình này ứng dụng lại kiến thức các môn học như mô hình hóa dữ liệu và quy trình, thiết kế cơ sở dữ liệu logic và vật lý, quản trị hệ thống và mạng, thiết kế thuật toán, công nghệ phần mềm và quản lý chất lượng, quản lý dự án, lập trình, thu thập - nghiên cứu - phân tích nhu cầu và ứng dụng, nghiên cứu tương tác giữa người và máy tính, khoa học và ứng dụng CNTT hướng dịch vụ, hoặc bảo mật mạng.
 • Môn học sẽ được tổ chức dưới dạng thực hiện các đồ án nghiên cứu hoặc phát triển, có giáo viên hướng dẫn và phải trình bày kết quả trước hội đồng chấm đồ án.

1.2. Các loại đồ án

 • Tất cả các đồ án đều thực hiện bằng tiếng Anh.
 • Các đồ án do AUT đưa ra và giao trực tiếp cho SV, nếu muốn đề xuất đồ án thì phải đề xuất thông qua hội đồng xét duyệt của AUT (liên hệ trong thông tin liên hệ)
 • Đồ án đòi hỏi mỗi sinh viên phải hoàn thành từ 300 tới 450 giờ học (phụ thuộc vào chuyên ngành),thông thường kéo dài đúng một năm học. Gồm có những loại sau:

1.2.1.  Đồ án nghiên cứu và phát triển phần mềm được tài trợ,

  • Đồ án có thể bao gồm khảo sát, đánh giá, phát triển một ứng, gợi ý giải pháp phần mềm cho các vấn đề được đưa ra của một tổ chức, một đơn vị bên trong một tổ chức hoặc một khách hàng thương mại.

1.2.2.  Đồ án phát triển phần mềm được tài trợ cho khách hàng

  • Triển khai toàn bộ quy trình đồ án bao gồm phân tích, quy định, phát triển và thực hiện một ứng dụng phần mềm với mục đích định trước để đạt được yêu cầu của một tổ chức, một đơn vị trong một tổ chức hoặc một khách hàng thương mại.

1.2.3.  Đồ án cố vấn

  • Có thể bao gồm một hoặc một kết hợp của các hoạt động sau: lên kế hoạch, đánh giá, quản lý đồ án, phân tích, thiết kế hoặc cài đặt, quy trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai các hệ thống để đạt được yêu cầu của một tổ chức tài trợ.

1.2.4.  Đồ án hỗ trợ/bảo trì

  • Có thể bao gồm một hoặc các hoạt động sau: quản trị, vận hành, theo dõi, cấu hình, thay đổi, kiểm tra, cài đặt các hệ thống và hạ tầng công nghệ thông tin cho một tổ chức tài chợ. Theo dạng này, công việc sinh viên phải làm việc chung với khách hàng (on-site customer) trong mô hình học đi đôi với hành.

1.2.5.  Đồ án được ứng dụng hoặc nghiên cứu mang tính lý thuyết,

  • Có thể làm literater review, đánh giá, phát triển mô hình, thuật toán hoặc phát triển prototype cho ứng dụng, viết báo cáo đề xuất giải pháp cho các vấn đề mà nhà tài trợ đưa ra.
  • Mặc dù mỗi mô hình đồ án trên có thể khác nhau khi đưa vào thực tế, và thời gian và phạm vi của đồ án khó có thể đạt được một cách toàn diện về mọi mặt nhưng nó có ý nghĩa lớn đối với mục tiêu giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kỹ năng và khả năng làm việc như một chuyên gia công nghệ thông tin, hoặc dành cho việc đào tạo sau đại học và đi sâu về nghiên cứu.

1.3. Các pha/hoạt động trong môn học

 • Các hoạt động/pha của mỗi đồ án tùy thuộc vào loại đồ án, nhưng các đánh giá được đưa ra dựa trên các hoạt động sau đây:
  • Đề xuất đồ án
  • Thuyết trình giới thiệu đồ án
  • Báo cáo cá nhân và kiểm tra đồ án
  • Bằng chứng về việc kiểm soát và hoạch định đồ án
  • Bằng chứng về sự giao tiếp giữa các bên liên quan
  • Quan hệ với nhà tài trợ/khách hàng
  • Phản hồi từ giám sát viên
  • Lý do cho những quyết định được đưa ra trong đồ án
  • Các hoạt động phát triển và sản phẩm
  • Các hoạt động đảm bảo chất lượng và sản phẩm
  • Các hoạt động thi hành và sản phẩm


  Tin mới hơn: