Biểu mẫu

Các biểu mẫu khác:

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn tại BP Tư vấn tuyển sinh - Phòng Marketing (Văn phòng thông tin)

Biểu mẫu về học phí:

Lưu ý: Sinh viên điền đầy đủ thông tin và nộp đơn tại Phòng Kế toán (văn phòng lầu 11) trước ngày hết hạn đóng học phí.

Các biểu mẫu về giấy xác nhận - giấy giới thiệu:

Lưu ý: Sinh viên đăng ký nhận giấy xác nhận sinh viên và giấy giới thiệu thực tập ở mục Yêu cầu trong ứng dụng Quản lý sinh viên. Thời gian cấp: 3 ngày làm việc sau ngày đăng ký.


Giấy xác nhận hoàn thành chương trình học

Các biểu mẫu học vụ, tình trạng học tập:

Lưu ý: Đối với đơn giấy, Sinh viên cần điền đầy đủ thông tin và nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (văn phòng lầu 3 tòa nhà Trung tâm Tin học)